Bestemmingsplan Dommelkwartier Afdrukken

Bestemmingsplan Dommelkwartier gedeeltelijk niet vastgesteld 

Bekendmaking artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 31 december 2015 gedurende zes weken het op 17 december 2015 door de gemeenteraad gedeeltelijk niet vastgestelde bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ (NL.IMRO.0858.BPdommelkwartier-ON04) ter inzage ligt. Het besluit heeft betrekking op de ontwerpversie van 2012 van het bestemmingsplan Dommelkwartier voor de gedeelten Hoppenbrouwers en Weegbree.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan omvatte de gebieden Hoppenbrouwers en Weegbree waar woningbouw werd mogelijk gemaakt. Door het gedeeltelijk niet vaststellen van het bestemmingsplan Dommelkwartier, blijft het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van 1977 van kracht.


Procedure

Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ voor de gebieden Hoppenbrouwers en Weegbree, alsmede het niet vastgestelde ontwerpbestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ is vanaf 31 december 2015 (tot en met 10 februari 2016) te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het raadsbesluit ligt vanaf 31 december 2015 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan de Hofnar 12 en in het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

Tevens vindt u hieronder de volgende stukken:

 

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend. De digitale versie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik HIER om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 31 december 2015 gedurende zes weken (tot en met 10 februari 2016) tegen het besluit omtrent het niet vaststellen van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.