Wijzigingsplan Amundsenstraat 2-36 Afdrukken

Vastgesteld wijzigingsplan Amundsenstraat 2-36 

Het perceel Amundsenstraat 2-36 is kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, nummers 46666. Dit plan gaat uit van de sloop van de bestaande woningen en nieuwbouw van 18 levensloopbestendige appartementen geschikt voor 1-2 persoons huishoudens. 

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is verplicht om tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wro). Burgemeester en wethouders hebben een legesnota en planschadeverhaalsovereenkomst opgesteld, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan ligt ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raadplegen via de informatieschermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15, de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hieronder vindt u de volgende stukken:

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie zoals hierboven opgenomen kunnen geen rechten worden ontleend. De digitale versie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl . Klik om HIER rechtstreeks naar het plan te gaan 

 

Informatie

Verkrijgen van informatie met mondelinge toelichting betreffende het wijzigingsplan is mogelijk bij de afdeling Ruimtelijk Beleid en projecten. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon (040) 208 3665.