Raadsbesluit woningbouwprojecten Afdrukken

Raadsbesluit integrale afweging en prioritering woningbouwprojecten

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat op 24 september 2015 de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de integrale afweging en prioritering van woningbouwprojecten. Met dit besluit is onder andere een aantal beleidslijnen uitgezet. Deze beleidslijnen kunnen van invloed zijn op vastgestelde bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij een woningbouwontwikkeling mogelijk is. Zo is vastgesteld dat:

  • De gemeente de beoogde nieuwbouw wil stimuleren door flexibel om te gaan met de bestemmingsplanregels, mits wettelijk verantwoord en aansluitend bij de doelgroep van de toekomstvisie en de woonvisie;
  • 3 jaar voorafgaand aan het verstrijken van de bestemmingsplanperiode de gemeente het recht voorbehoudt om niet gerealiseerde woningbouw weg te bestemmen, indien deze niet binnen 3 jaar is gerealiseerd.
  • Daar waar mogelijk en financieel verantwoord nog ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd, zodat ruimte wordt gecreëerd om binnenstedelijke ontwikkelingen te kunnen realiseren.

 

Deze notitie ‘Integrale afweging en prioritering woningbouwplannen’ is HIER te raadplegen. Voor meer informatie over dit besluit en mogelijke gevolgen voor uw perceel kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijk beleid en projecten van de gemeente Valkenswaard.

 

Valkenswaard,
21 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

 

De secretaris,                                   De burgemeester,

Drs. R.F.W. van Eijck                        Drs. A.B.A.M. Ederveen