Bestemmingsplan Buitengebied 2 Afdrukken

Vooraankondiging o.g.v. art. 1.3.1. Bro


Aankondiging nieuw bestemmingsplan Buitengebied (2)

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Valkenswaard te kennen dat zij bezig zijn met de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’. 

In 2013 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. De redenen voor actualisatie van dit plan zijn: 

 • uitspraak Raad van State bestemmingsplan Buitengebied 2013;
 • noodzaak voor actualisatie, o.a. verwerken nieuwe wetgeving, herstellen van onvolledigheden  en/ of onjuistheden en het opnemen van een passende bestemmingen van voormalige agrarische bebouwing;
 • het verwerken van ingediende verzoeken voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Gelet op het bovenstaande, zijn de volgende mensen persoonlijk geïnformeerd over dit voornemen:

 • de appelanten van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 waarvan het beroep gegrond is verklaard;
 • de eigenaren van een agrarische bestemming met een bouwvlak.

 

Begrenzing

Voor het plangebied wordt uitgegaan van de basis die is gelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 2013. Dit betekent dat de gebieden ‘Lage Heide - natuur’ (deels) en het Eurocircuit niet meegenomen worden. Hiervoor worden aparte bestemmingsplanherzieningen opgesteld. In afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 worden de volgende gebieden wel meegenomen:

 • het natuurgebied Dommelkwartier;
 • een gedeelte van het bestemmingsplan Lage Heide – natuur;
 • een gedeelte van het bestemmingsplan Lage Heideweg, voor zover die bestemming niet meer passend is.

 

Daarnaast zal de begrenzing op enkele onderdelen aangepast worden zodat het plan goed aansluit op de plannen in de bebouwde kom.

Gevolgen

In het bestemmingsplan staat aangegeven hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden (bijvoorbeeld als sport, bos of water) en wat er, naast de vergunningsvrije bouwwerken, gebouwd mag worden. De uitgangspunten voor dit bestemmingsplan zullen in het eerste kwartaal van 2016 worden vastgesteld. Op dat moment kunnen wij u meer zicht kunnen geven op de (mogelijke wijzigingen in) het nieuwe bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan blijft in ieder geval gelden, tot het moment dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Vanaf dat moment geldt er mogelijk een aanhoudingsgrond. Houdt hiermee rekening indien u (bouw)plannen heeft.

Planning

Op dit moment kunnen wij nog niet exact aangeven wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt te liggen. Wij zullen voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt te liggen nog het voorontwerpbestemmingsplan publiceren (verwachting 2e kwartaal 2016). De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in het Valkenswaard Weekblad en langs elektronische weg (gemeentelijke internetsite). Tevens zullen alle eigenaren in het plangebied, een persoonlijke brief krijgen. Na die publicatie zal ook de gelegenheid worden geboden om te reageren op de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden in het bestemmingsplan.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Al reeds eerder hebben wij aangekondigd dat ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen kunnen worden in een veegplan. De ontwikkelingen zoals die opgenomen zouden worden in het veegplan, worden nu meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2. Indien u reeds eerder een verzoek heeft ingediend om uw initiatief mee te nemen in het veegplan, is het niet nodig om dit verzoek nogmaals in te dienen. Dit verzoek is bij ons bekend. Indien u een (nieuw) initiatief heeft voor een ruimtelijke ontwikkeling, kunt u hiervoor nog steeds een verzoek indienen om het plan mee te nemen in dit bestemmingsplan. Wij adviseren u dit in een zo vroeg mogelijk stadium bij de gemeente kenbaar te maken. Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens: 

 • uw adresgegevens;
 • als u geen eigenaar bent, een schriftelijk akkoord van de eigenaar om het verzoek in te dienen;
 • adres (evt. kadastraal nummer) van de locatie waar het verzoek over gaat;
 • aanleiding om het plan te ontwikkelen;
 • eventueel een schets en een beschrijving van de nieuwe en huidige situatie;
 • concrete gegevens van het plan;
 • andere relevante gegevens die u heeft.

 

Kosten

Als uw plan meegenomen wordt in het bestemmingsplan, komen de verdere kosten voor uw rekening. Het financiële voordeel is dat u geen volledig bestemmingsplan op moet stellen, maar enkel de ruimtelijke onderbouwing (inclusief onderzoeken) en verbeelding aan moet leveren. Omdat uw plan wordt meegenomen in een veegplan krijgt u op de gemeentelijke kosten 30% korting op de reguliere procedurekosten.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, (040-2083665 of 040-2083754).

 

Valkenswaard, 14 oktober 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                           de burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck                drs. A.B.A.M. Ederveen