Bestemmingsplan Sportcomplex De Wedert Afdrukken

Vastgesteld bestemmingsplan Sportcomplex De Wedert, Pastoor Heerkensdreef 29

Vastgesteld: 17 december 2015

Onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat het door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Sportcomplex de Wedert, Pastoor Heerkensdreef 29’ (NL.IMRO.0858.BPpastheerknsdrf29-VA01) ter inzage ligt.


Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan Sportcomplex De Wedert, Pastoor Heerkensdreef 29 wordt de realisatie van de nieuwe sporthal bij zwembad 'De Wedert' planologisch mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplannen is op enkele onderdelen aangepast.

  • Paragraaf 4.3.1 (Waterparagraaf), paragraaf 4.3.3 (Flora en fauna), paragraaf 4.4.1 (Archeologie) en paragraaf 5.2 (Verkeer en parkeren) zijn op onderdelen aangepast en aangevuld.
  • Bijlage 4 (Inventariserend archeologisch booronderzoek, verkennende fase) en bijlage 5 (Nader onderzoek vleermuizen) zijn toegevoegd.
  • Artikel 3.4 (Specifieke gebruiksregels) en artikel 12 (Overige regels) zijn toegevoegd aan de regels.
  • Waarde Archeologie 4 en 5 is verwijderd van de verbeelding ter plaatse van het bouwvlak.

 

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Terinzagelegging

Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijk Beleid en Projecten. Daarvoor dient echter vooraf telefonisch een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083665.