Kromstraat 57 Afdrukken

Bestemmingsplan Kromstraat 57

vastgesteld 30 oktober 2014

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ' Mozaiek'. De reden hiervoor is dat de Raad van State van mening is dat de eerder opgelegde bestemming te ruim is geformuleerd en dat voor het perceel Kromstraat 57 een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld. op het perceel Kromstraat 57. Het bestemmingsplan Kromstraat 57 betreft de reparatie van dit onderdeel. Op het perceel is een bedrijfswoning en een mantelzorgwoning toegestaan.


Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15, hier vindt u het volledige bestemmingsplan, regels, toelichting en verbeelding;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • in het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan. 

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken (tot en met 24 december 2014) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;       
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083665.