Plataanlaan eo Afdrukken

Voorbereidingsbesluit Plataanlaan e.o.

Op 4 september 2014 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor (delen van) de Plataanlaan, Merendreef, Beukenlaan, Kastanjelaan, Acacialaan, Bosstraat, Dennenlaan en De Els (hierna Plataanlaan e.o.).


Voor het gebied de Plataanlaan e.o. wordt een bestemmingsplan voorbereid. Het gebied is afgebakend, zoals vervat op tekening nr. NL.IMRO.0858.VBplataanlaaneo-VA02. Het voorbereidingsbesluit vervalt indien:

  • niet binnen één jaar na datum van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een ontwerp voor een bestemmingsplan voor het onderhavige gebied ter inzage is gelegd;
  • op het moment dat het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken.

Het doel van het voorbereidingsbesluit is om het gebied te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.

Klik hieronder om bijgevoegde stukken in te zien:

 

Het voorbereidingsbesluit is tevens digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.
Tevens ligt het besluit ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15.


Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt en beroep worden aangetekend.

Informatie met mondelinge toelichting over de bestemmingsplannen is te verkrijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040 – 20 83 665.