Fietspad Oude spoorbaantrace Afdrukken

Vastgesteld bestemmingsplan Fietspad Oude spoorbaantrace

Vastgesteld: 24 april 2014

Onherroepelijk: nog niet in werking

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 5 juni 2014 gedurende zes weken het op 24 april 2014 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Oude spoorbaantracé’ (NL.IMRO.0858.BPspoorbaantrace-VA01) ter inzage ligt.

Plan

Het Oude spoorbaantracé is momenteel (deels) in gebruik als onverhard wandel-, mountainbike- en ruiterpad. De gemeente Valkenswaard werkt samen met de gemeente Waalre om het fietspad voor woon-werk verkeer over het Oude spoorbaantracé (inclusief een aftakking richting Dommelen) te realiseren. Het fietspad wordt een directe snelle fietsverbinding van circa vijf kilometer lengte, en verbindt Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst met Eindhoven.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:

 

Procedure

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 juni 2014 gedurende zes weken (dus t/m 16 juli 2014) ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.


Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 5 juni 2014 gedurende zes weken (tot en met 16 juli 2014) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; 
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083585.