Dorpsstraat 81 Afdrukken

Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat  81

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12 Wabo bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:

  • OV 2014.0052- Legaliseren van 3 bouwwerken (2x paardenstal/ opslag) aan de Dorpsstraat 81

Plangebied

Aan de Dorpsstraat 81 in Schaft zijn drie bijgebouwen aanwezig die strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. De bijgebouwen zijn gesitueerd op het perceel dat kadastraal bekend is als kadastrale gemeente Borkel en Schaft sectie E perceelnummer 543.


Terinzagelegging

De vergunningen zijn op verzoek in te zien vanaf 19 juni bij het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en zijn tevens digitaal in te zien op de website van de gemeente Valkenswaard, alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan. Tegen een uitgebreide omgevingsvergunning is geen bezwaar mogelijk.
Klik hieronder op het betreffende deel om dit in te zien:

 

Beroep

Tegen een verleende uitgebreide omgevingsvergunning is het mogelijk om beroep in te stellen tot uiterlijk 6 weken vanaf de dag na de ter inzage legging (dus tot en met 30 juli 2014), bij de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende vergunning bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen bij de gemeente naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA, ís-Hertogenbosch.