Nieuwe Waalreseweg 38 e.v. Afdrukken

Verleende Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38 e.v.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12 Wabo en bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:

OV 2014.0027   Bouw van een woonzorgcomplex van 44 woningen met zorg op afroep, met  bijbehorend een restaurant en een zorgsteunpunt, Nieuwe Waalreseweg (Ginneve).


Plangebied

Het plangebied ligt in het noordwestelijke deel van de kern Valkenswaard in de wijk ít Gegraaf. Het plangebied is gelegen aan de Nieuwe Waalreseweg en wordt ontsloten vanaf het Leen van Hoofpad aan de zuid- en oostzijde. Aan de noordzijde bevindt zich de Klaproosstraat.

 

Ter inzage legging

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 24 juli 2014 gedurende zes weken (dus t/m 3 september 2014) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn tevens digitaal in te zien op de website van de gemeente Valkenswaard, alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan. Tegen een uitgebreide omgevingsvergunning is geen bezwaar mogelijk.

Klik hieronder op het betreffende deel om dit in te zien

 

Beroep

Tegen een verleende uitgebreide omgevingsvergunning is het mogelijk om beroep in te stellen tot uiterlijk 6 weken vanaf de dag na de ter inzage legging, bij de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende vergunning bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen bij de gemeente naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA, ís-Hertogenbosch.