Reparatieplan Dommelen Afdrukken

Reparatie Bestemmingsplan Dommelen (Vilderwei 1 en Bergstraat 15-17)

Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad het Reparatie Bestemmingsplan Dommelen vastgesteld. Dit reparatie bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Vilderwei 1 en Bergstraat 15-17 in Dommelen. Voor beide percelen heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan de bestemmingsregeling zoals deze was opgenomen in het bestemmingsplan 'Dommelen 2009'. In het reparatiebestemmingsplan Dommelen wordt het perceel Vilderwei 1 bestemd voor 'Wonen' en 'Tuin' conform de standaard regeling van Valkenswaard. Het perceel Bergstraat 15-17 wordt bestemd als 'Maatschappelijk' en 'Agrarisch met waarde', waarbij de wijzigingsbevoegdheid voor eventuele uitbreiding van de begraafplaats komt te vervallen.Bij de vaststelling van het reparatie bestemmingsplan Dommelen op 27 november 2014 is een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Wijzigingen
Voor het perceel Vilderwei 1 is naar aanleiding van zienswijzen en een amendement de vergunde situatie meer specifiek geregeld, door het opnemen van een maximale goot- en bouwhoogte in het bestemmingsplan. Tevens komt de afwijkingsmogelijkheid van 10 %voor de goothoogte voor dit perceel te vervallen. In de toelichting is een aanvullende tekst over de situatie van het perceel Vilderwei 1 opgenomen.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 15 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;

Aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 15 januari 2015 gedurende zes weken (tot en met 25 februari 2015) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;       
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie 
Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083681.