Uitgebreide omgevingsvergunning Bosstraat Afdrukken

Omgevingsvergunning uitgebreid Bosstraat ongenummerd verleend

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12 Wabo bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:

  • OV 2014.0027   Bouwen 22 bungalows / patiowoningen en 22 appartementen, Bosstraat ongenummerd, sectie B – nrs.  2951- 2956 – 2960 – 2961  


Plangebied

Het plangebied ligt aan de oostzijde van de kern Valkenswaard bij de sportvelden van voetbalvereniging ‘De Valk’. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Valkenierstraat, aan de oostzijde door de Bosstraat en de sportvelden en aan de zuidzijde door de Leenderweg. Aan de westzijde zijn het de woonpercelen van woningen aan de Leenderweg, de Van Cuykstraat, de Vijverdwarsstraat en de Valkenierstraat die de grens van het plangebied vormen.

 Bron: maps.google.nl

Ter inzage legging

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 22 januari 2015 gedurende zes weken (dus tot en met 4 maart 2015) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis (040-2083444). Tevens is de aanvraag met bijbehorende stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl Klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan. Tegen een uitgebreide omgevingsvergunning is geen bezwaar mogelijk.

Klik hieronder op het betreffende deel om dit in te zien:

 

Beroep

Tegen een verleende uitgebreide omgevingsvergunning is het mogelijk om beroep in te stellen tot uiterlijk 6 weken vanaf de dag na de ter inzage legging, bij de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende vergunning bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen bij de gemeente naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Informatie

Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer N. Sharifi, telefoonnummer 040-2083432, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken .