1e herziening exploitatieplan Kerkakkerstraat Afdrukken


1e herziening exploitatieplan Kerkakkerstraat

Het plan betreft een herontwikkeling in de kern Dommelen ten behoeve van de bouw van 37 grondgebonden woningen. De huidige bebouwing in het plangebied bestaat uit een bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast is er een speelterrein en een bosperceeltje gelegen. De kaders voor de herontwikkeling zijn weergegeven in de vastgestelde gebiedsvisie. Om de gewenste (her)invulling van het gebied te kunnen realiseren, is op 29 juni 2011 een bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan vastgesteld.

1e Herziening
De Wro (art. 6.15 lid1) bepaalt dat, na inwerkingtreding, een exploitatieplan ten minste eenmaal per jaar wordt herzien, totdat de in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. Tegen het op 29 juni 2011 gewijzigd vastgestelde exploitatieplan Kerkakkerstraat is beroep ingesteld.
Uiteindelijk is het exploitatieplan Kerkakkerstraat op 15 februari 2012 onherroepelijk geworden en is de termijn van herziening exploitatieplan aangevangen. Dit voorliggende exploitatieplan betreft de 1e herziening van het vastgestelde, onherroepelijke Exploitatieplan “Kerkakkerstraat”.  

 

Klik hieronder op het betreffende deel van het exploitatieplan om dit in te zien:

 

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan ligt conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 23 mei 2013 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage in online casino de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15 (alleen tijdens openingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft,

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder h van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 23 mei 2013 gedurende zes weken (tot en met 3 juli 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het exploitatieplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

Belanghebbenden
Als belanghebbenden worden aangemerkt betrokken grondeigenaren en betrokken projectontwikkelaars. Alle andere indieners van een beroep moeten zelf aantonen waarom zij gezien willen worden als belanghebbende.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Informatie op het exploitatieplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083435.