Schaapsloop 2 Afdrukken


Vastgesteld bestemmingsplan Schaapsloop 2
De gemeente Valkenswaard is haar bestemmingsplannen aan het actualiseren om zo haar grondgebied te voorzien van een actuele regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden. 

Plangebied
Het bestemmingsplan is gelegen ten zuiden en zuidoosten net buiten de kern Valkenswaard. De begrenzing van de Schaapsloop 2 is afgestemd op de (in ontwikkeling) zijnde bestemmingsplannen Schaapsloop 1, Hoge Akkers, Wolberg, Zeelberg en Buitengebied. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor ontwikkeling. Het bestemmingsplan is op 30 mei 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.


Wijzigingen
In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

 • de toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid, is de tabel voor de woonfunctie aangepast: Zeelbergseweg 22 is verwijderd, is de meetmethode voor de milieuzonering aangepast, is de maximale inhoud voor woningen opgenomen, is de methode van het overgangsrecht toegelicht, is de economische uitvoerbaarheid uitgebreid, is de titel ‘bijbehorende bouwwerken’ aangepast aan ‘bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde’, is de tekst voor waarde-archeologie aangepast;
 • de regels zijn aangepast aan de meest recente standaard van de gemeente Valkenswaard, zijn nieuwe definities opgenomen en definities zijn aangepast, zijn de gebouwen en bouwwerken onder ‘agrarisch met waarden’ geclusterd tot ‘agrarisch hulpgebouw’;
 • in de regels is in de bestemming ‘agrarisch met waarden’ dagrecreatie mogelijk gemaakt, is de aanduiding ‘opslag’ opgenomen, is het artikel voor gebouwen aangepast en is aangepast aan de percelen met een
  aanduiding ‘bijgebouw’, zodat deze percelen 50m2 kunnen bebouwen, is een artikel voor strijdig gebruik toegevoegd; in de bestemming ‘bedrijventerrein’ zijn de aanduidingen ‘nutsvoorziening’ en ‘zend-en ontvangstinstallatie’ verwijderd, is de ‘wro-zone-wijzigingsgebied’ aangepast in ‘wro-zone-afwijkingsgebied’, is een ‘wro-zone-afwijkingsgebied 3 en 4’ opgenomen; in de bestemming ‘dienstverlening’ is een specifieke gebruiksregel opgenomen; in de bestemming ‘maatschappelijk’ is de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’ aangepast; in de bestemming ‘natuur’ zijn de artikelen met betrekking tot de bloemencorsolocatie verwijderd, in de bestemming ‘verkeer’ is een lid toegevoegd voor gebouwen, in de bestemming ‘wonen’ is er een artikel opgenomen over de maximale inhoudsmaat voor woning, in de bestemmingen waarde-archeologie zijn de artikelen aangepast, in de bestemming ‘algemene afwijkingsregels’ is toegevoegd dat er 20% van het bebouwingspercentage afgeweken kan worden, worden jongeren ontmoetingsplaatsen mogelijk gemaakt;
 • op de verbeelding bij perceel Kluizerdijk 39 heeft een bouwwerk een bouwblok gekregen, bij Maastrichterweg 137 is de oostelijke tuinbestemming gewijzigd naar ‘agrarisch met waarden’, bij De Vest 76 is het
  bouwblok aan de voorzijde aangepast, bij De Vest 27 is het bouwblok aan de voorzijde aangepast, is het wijzigingsplan ‘Schaapsloop 2 uitbreiding begraafplaats Eikenhof’ opgenomen, zijn de bijbehorende bouwwerken van bedrijfswoningen opgenomen in het bouwblok, zijn de bouwwerken gelegen in het landelijke gebied geclusterd tot de aanduiding ‘agrarisch hulpgebouw’ of ‘dagrecreatie’, zijn de wro-zone-afwijkingsgebieden aangepast thv de Korte Voren, Lange Voren en Zeelbergseweg, is de bloemencorsolocatie bij de Kluizerdijk 1 aangepast, op de percelen VKW00 sectie F nr. 1823, sectie F nr. 3748 en sectie F nr. 3749 wordt de aanduiding ‘bijgebouw’ opgenomen, zodat op deze percelen 50m2 bebouwd kan worden, op het perceel Kluizerdijk 25 wordt een
  deel van de tuinbestemming gewijzigd naar ‘agrarisch met waarden’ en het bouwwerk op perceel VKW00 sectie F. nr. 4316 en 4317 krijgt de aanduiding agrarisch hulpgebouw, op perceel Kluizerdijk 1 wordt de bestemming ‘dienstverlening’ gewijzigd naar ‘bedrijventerrein’ met de functieaanduidingen ‘dienstverlening’ en ‘bedrijf tot en met categorie 2’, op perceel Kluizerdijk 1 is een ‘wro-zone’afwijkingsgebied 4’ opgenomen.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:

 

Terinzagelegging
De plannen zijn vanaf 18 juli 2013 te raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Tevens ligt er een exemplaar van het bestemmingsplan:

 • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
 • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
 • bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.


Aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 18 juli 2013 gedurende zes weken (tot en met 28 augustus 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.


Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-208 3585.