Hoge Akkers Afdrukken

Bestemmingsplan Hoge Akkers

Vastgesteld: 27 juni 2013
Onherroepelijk: 12 november 2014

De gemeente Valkenswaard is haar bestemmingsplannen aan het actualiseren om zo haar grondgebied te voorzien van een actuele regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden.

Plangebied
Het bestemmingsplan Hoge Akkers omvat de omgeving gelegen ten zuiden van het centrum van Valkenswaard. De begrenzing is afgestemd op de (in ontwikkeling zijnde) bestemmingsplan Centrum, Deelshurkse Akkers en Schaapsloop. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, wezenlijk anders dan de huidige bebouwing, worden in het plan niet mogelijk gemaakt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 27 juni 2013 gewijzigd vastgesteld.Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.