Deelshurkse Akkers Afdrukken

Bestemmingsplan Deelshurkse Akkers

Vastgesteld: 27 juni 2013
Onherroepelijk: 19 september 2013

De gemeente Valkenswaard is haar bestemmingsplannen aan het actualiseren om zo haar grondgebied te voorzien van een actuele regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden.

Plangebied
Het bestemmingsplan Deelshurkse Akkers omvat de omgeving gelegen aan de zuidrand van Valkenswaard. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Moza´ek en Hoge Akkers en op het bestemmingsplan Centrum. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, wezenlijk anders dan de huidige bebouwing, worden in het plan niet mogelijk gemaakt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 27 juni 2013 gewijzigd vastgesteld.


Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:


Het bestemmingsplan is eveneens in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl klik hier om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie 
Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf een afspraak maken via de website of telefonisch 040-2083444.