Lage Heide natuur, uitwerkingsplan Afdrukken

Onherroepelijk uitwerkingsplan Lage Heide, natuur
Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan is in juli 2011 in werking getreden. Het uitwerkingsplan is onherroepelijk geworden door de  uitspraak van 13 juni 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van de beroepschriften (kenmerk:  201103390/1/R3). De beroepen zijn niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard. Dit houdt in dat het uitwerkingsplan “Lage Heide natuur” op 13 juni 2012 onherroepelijk is geworden.

Uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan voorziet in de planologisch-juridische basis voor:

  • De Dommel is aangewezen als Natura-2000 gebied en de naastgelegen gronden zijn aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Hierbij is gekozen voor de bestemming “Natuur 1”;
  • Ten oosten van de Dommel herstel kampenlandschap en aanwijzing zoekgebied voor natuurcompensatie Lage Heideweg (Bestemming “Natuur 2”);
  • Ten westen van de Dommel casino realisatie van een landgoed (5 woningen op 3 bouwblokken). De omvang van dit landgoed is 18,5 hectare groot (Bestemming “Natuur 2 met de aanduiding “wonen” met bijbehorende bouwvlakken);
  • Het gehele gebied (inclusief landgoed) wordt recreatief (extensief wandelen) ontsloten;
  • Er wordt een groene buffer aangelegd aan de westzijde van de bedrijfspanden die zijn gelegen aan de Van Linschotenstraat;
  • Vanuit het nieuwe woongebied komt een fietsverbinding (west-oost) die aantakt op de Kromstraat.

 

Het beoogde waterbergingsgebied wordt door het waterschap De Dommel voorbereid en aangelegd. In het uitwerkingsplan is de waterberging begrensd op perceelsniveau. Klik hieronder op het betreffende deel van het uitwerkingsplan om dit in te zien:

 

Inhoudsopgave bijlagen:

 

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting op het uitwerkingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083612.

 
Volgende >