Stokerwei 2 Afdrukken

Vastgesteld bestemmingsplan “Stokerwei 2”

Het plan betreft de ontwikkeling van een voormalig schoolgebouw. Door de sloop van het pand kan een nieuwe ruimtelijke en functionele invulling worden gegeven aan het plangebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken was dit perceel opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Dommelen 2009’. Dit bestemmingsplan heeft echter enige vertraging opgelopen. Gelet op de wens om de Stokerwei 2 zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling te brengen, is besloten om voor dit perceel een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure te doorlopen.

Het perceel heeft in dit plan de bestemming ‘groen’, ‘maatschappelijk’ (met mogelijkheid voor woningen) en ‘verkeer’.

Dit bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 28 januari 2010 gewijzigd vastgesteld.

Wijziging
De volgende wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp:

  1. in de toelichting paragraaf 3.4 worden de volgende zinsneden toegevoegd:
    1. De gemeente hanteert als waterschapsbeleid de richtlijnen van het Waterschap, e.e.a. verwoord in de notitie ‘Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk, definitie en randvoorwaarden hydrologisch neutraal ontwikkelen van 11 juli 2006 en de notitie ‘Handreiking watertoets 2008’. 
    2. De concrete uitwerking van de voorziening zal tijdig in het reguliere overleg met het Waterschap besproken worden.
  2. in artikel 1 wordt het begrip ‘waterhuishoudkundige voorziening’ toegevoegd
  3. in artikel 4.1 wordt ‘sub f waterhuishoudkundige voorzieningen’ toegevoegd;
  4. gelet op de nWro de tekst ‘plankaart’ te wijzigen in ‘verbeelding’;
  5. artikel 2.11, conform de standaard Valkenswaard, aanpassen zodat ook ‘liftschachten en trappenhuizen’ worden aangemerkt als ondergeschikte bouwdelen;
  6. gelet op de recent vastgestelde bouwgrondexploitatie Stokerwei de toelichting m.b.t. de uitvoerbaarheid van het plan hierop aan te passen;

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 11 maart ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15.

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

- degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

- iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Klik hieronder op het betreffende deel van het bestemmingsplan om dit in te zien:

Informatie
Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning, team Beleid en Strategie (ruimtelijke ordening). Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083665.