home
Lage Heideweg Afdrukken

Bestemmingsplan ‘Lage Heideweg’ gewijzigd vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat met ingang van donderdag 10 december 2009 gedurende zes weken het op 26 november 2009 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Lage Heideweg’ ter inzage ligt.

Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de aanleg van de Lage Heideweg. Het plangebied omvat het tracé en een aangrenzend gebied wat globaal wordt begrensd door de westzijde van de Mgr. Smetsstraat, Westerhovenweg/Dommelsedijk en het nieuwe tracé. De geplande Lage Heideweg start aan de westzijde op het grondgebied van de gemeente Bergeijk, direct westelijk van de Keersop. Daar wordt de bestaande N397 in zuidoostelijke richting afgebogen. Het vervolg van de weg loopt ongeveer parallel westelijk van de Venbergseweg. Verderop buigt de weg verder af in zuidelijke richting om ter hoogte van de bosrand aan te sluiten op de bestaande N69.

De resultaten van de in 2006/2007 doorgelopen M.E.R.-procedure en de daarbij behorende onderzeken maken onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp hebben onder meer betrekking op:

  • de bebouwingsvoorschriften behorende bij het motorbrandstoffenverkooppunt zonder lpg;
  • de aanleg van een geluidwal ter hoogte van de omleidingsroute Mgr. Smetsstraat;
  • wijzigingen percelen Mgr. Smetsstraat 14 en 18;
  • diverse kleine wijzigingen in regels en toelichting.

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met het raadsbesluit, van 10 december 2009 tot en met 20 januari 2010 gedurende zes weken ter inzage in de Informatiehoek in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard.

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 10 december 2009 gedurende zes weken (tot en met 20 januari 2010) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.